Uniwersytet Wrocławski

Zakład Badań Niemcoznawczych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > ECTS

NIEMCOZNAWCZA OFERTA DYDAKTYCZNA


Specjalność „studia niemieckie” na studiach licencjackich


Podczas ostatnich dwóch semestrów studiów licencjackich w ramach specjalności studia niemieckie zajęcia poprowadzą pracownicy naszego Zakładu Badań Niemcoznawczych, dokładając  starań, by przybliżyć Państwu tematykę niemcoznawczą w sposób interesujący i w różnych jej ujęciach. Chcemy pokazać, jak wszechstronnie i w nieszablonowy sposób można ją poznawać i badać. Dzięki proponowanym przez nas kursom zdobędą Państwo najważniejsze informacje z zakresu wiedzy o Niemczech.   

Zajęcia dotyczyć będą najistotniejszych dziedzin oraz obszarów funkcjonowania naszego zachodniego sąsiada w wymiarze wewnętrznym, jak i zagranicznym. Prezentują i analizują one  zarówno dzieje najnowsze państwowości niemieckiej, jak i obecny kształt ustrojowy. Zaszłości historyczne oraz cztery dekady podziału nadal wpływają na  politykę Niemiec. Inną kwestią jest liczny, szczególnie w drugiej połowie XX w., napływ obcokrajowców, dla  których Niemcy z czasem stały się krajem pobytu.  Debata nad przezwyciężaniem „trudnej przeszłości” czy wielokulturowym charakterem społeczeństwa to tylko przykłady wyzwań stojących przed współczesnym państwem niemieckim. Od zjednoczenia w 1990 r. oczekiwano od RFN przejęcia większej odpowiedzialności za światowy pokój i bezpieczeństwo – przedmiotem dyskusji w ramach zajęć będzie także to, jakie strategie rozwinęła ona w celu realizowania założeń swojej polityki i budowania pozycji międzynarodowej. Niemcy rozumieją, że obecnie swój wizerunek należy tworzyć za pomocą takich dziedzin jak kultura. Z kierunkami jej rozwoju oraz osiągnięciami będą Państwo  również mieli okazję się zapoznać.

Efektem naszej współpracy będzie praca licencjacka, którą słuchacze przygotują pod okiem doświadczonych promotorów na zajęciach warsztatowych „Seminarium dyplomowe”.


studia

stacjonarne

niestacjonarneSEMESTR 5

W

C

K

S

W

C

K

S

rozliczenie

ECTS

Seminarium dyplomowe 1
30
24

Z

3

Niemcy w polityce międzynarodowej

16

3024

16E

5

Problemy Niemiec współczesnych30
16


Z

3

Modele karier  politycznych30
16


Z

3

Życie kulturalne w Niemczech30
16


Z

3
SEMESTR 6 Seminarium dyplomowe 2

4524

Z

3

Fundacje na rzecz nauki i polityki30
16


Z

3

Polityka bezpieczeństwa Niemiec30
16


Z

3


W – wykład 

C – ćwiczenia 

K – konwersatorium

S – seminarium

E – egzamin

Z – zaliczenie

 

 


Niemcy w polityce międzynarodowej

 

 Niemcy w ciągu ostatnich 150 lat były niezwykle aktywnym podmiotem na arenie międzynarodowej. Dwukrotnie przy uwzględnieniu aspektów zewnętrznych dokonywały swego zjednoczenia, brały udział w dwóch wojnach światowych, stały się „poligonem doświadczalnym „zimnej wojny”, doświadczyły okupacji obcych państw, brały udział w konstruowaniu nowego pokojowego porządku politycznego w Europie, stały się „motorem integracji” w ramach Wspólnoty Europejskiej oraz - w warunkach podziału Starego Kontynentu na dwa przeciwstawne bloki polityczno-gospodarcze - prowadziły aktywną politykę wschodnią. W dalszym ciągu też odgrywają pierwszoplanową rolę w rozwoju integracji europejskiej i procesie pokojowego jednoczenia Europy. Przedmiotem zainteresowania podczas zajęć będą również stosunki bilateralne Niemiec z wybranymi państwami: Rosją (ZSRR), Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Polską.  Te i inne aspekty polityki zagranicznej i międzynarodowej Niemiec zostaną omówione i przeanalizowane w ramach przedmiotu „Niemcy w polityce w polityce międzynarodowej”. Przewidziana forma zajęć to nie tylko wykłady i ćwiczenia, ale również praca grupowa i warsztaty naukowe.

 

Problemy Niemiec współczesnych

 

Zajęcia poświęcone problemom współczesnych Niemiec mają zaprezentować wybór zagadnień i kwestii dotyczących naszego zachodniego sąsiada oraz wyzwań, przed którymi stają jego elity polityczne oraz społeczeństwo. Pamięć historyczna podlega ewolucji i nabiera dziś nowego znaczenia. Przeszłość spod znaku swastyki rzucała długi cień na powojenne Niemcy, od których społeczność międzynarodowa domagała się szczególnej odpowie-dzialności i wyczucia. „Myślimy o przyszłości nie zapominając o przeszłości” – taką postawę widać w polityce zagranicznej RFN do dziś. Po zjednoczeniu państwo niemieckie – już całkowicie suwerenne – zaczęło poszukiwać swojego miejsca w Europie i na świecie, od nowa definiować swą rolę w układzie międzynarodowym. Pojawiło się też wiele problemów w budowaniu jedności państwa i narodu. Na wschodzie Niemiec po obietnicach „kwitnących krajobrazów” szybko nadeszło rozczarowanie realiami, które nastały. Napływ uchodźców z regionów objętych konfliktami oraz późnych przesiedleńców sprowokował dyskusję o tolerancji i otwartości niemieckiego społeczeństwa.

Z przeprowadzonego w 2013 r. przez brytyjską rozgłośnię BBC sondażu wynika, że wpływ Niemiec na świat kojarzy się przede wszystkim pozytywnie, tym samym są najbardziej lubianym narodem. Warto zastanowić się, co zadecydowało o takich opiniach ankietowanych. Podczas naszych spotkań poruszymy m.in. tematy takie jak podejście Niemców do własnej historii – czy chcą ją pisać na nowo, czym jest niemiecki nacjonalizm i czy stanowi on zagrożenie dla współczesnej demokracji, zastanowimy się też czy Niemcy są multi-kulti  i czego możemy nauczy się od naszych sąsiadów.

 

Modele karier politycznych

 

Program przedmiotu został przygotowany pod kątem praktycznym i ma na celu zapoznanie studentów z modelami karier politycznych w różnego typu organizacjach w XX i XXI wieku. Ze względu na wybraną specjalność, dotyczy to przede wszystkim systemu politycznego współczesnych Niemiec (parlamenty i rządy na poziomie federalnym oraz krajów związkowych). W trakcie przedmiotu zostaną scharakteryzowane następujące kwestie ogólne: pojęcie i rodzaje karier, a także typy karier w organizacjach profit i non-profit. Analizie zostaną poddane tu kwestie szczegółowe: instytucje życia politycznego w Republice Federalnej Niemiec oraz przemiany społeczno-polityczne w Niemczech po zjednoczeniu. Studenci dokonają analizy biografii i karier politycznych wybranych postaci z historii nowożytnej Niemiec – od Otto von Bismarcka do Angeli Merkel. Studia przypadków będą obejmowały życiorysy i dokonania wybranych osób z czasów: Niemiec cesarskich, Republiki Weimarskiej, Trzeciej Rzeszy, powojennego okresu funkcjonowania RFN i NRD, a także zjednoczonych Niemiec po 1990 roku. Opis i analiza zostaną dokonane w powiązaniu ze stosunkami międzynarodowymi, w tym procesem globalizacji, jak również relacjami transatlantyckimi oraz integracją europejską.

Efektem kształcenia będzie pozyskanie przez studentów wiedzy na temat instytucji, mechanizmów i modeli karier wybranych osób w systemie politycznym Niemiec. Student nabędzie umiejętności w zakresie swobodnego poruszania się po tematyce historycznych i współczesnych uwarunkowań funkcjonowania ludzi w tym systemie, z uwzględnieniem kwestii międzynarodowych. Student uzyska kompetencje do dokonywania analizy i oceny karier wybranych osób ze świata polityki Republiki Federalnej Niemiec w XX i XXI wieku.

 

Życie kulturalne w Niemczech

 

Celem przedmiotu „Życie kulturalne w Niemczech” jest przybliżenie niemieckiej kultury II połowy XX wieku i pierwszej dekady XXI wieku. Kultura naszego sąsiada jest często postrzegana tylko przez pryzmat Goethego czy Bacha mimo ogromnego zróżnicowania współczesnej oferty kulturalnej, której symbolem są: 6200 muzeów, 300 teatrów i 130 profesjonalnych orkiestr.

Z jednej strony tematem zajęć będzie struktura niemieckiej polityki i dyplomacji kulturalnej, a także problematyka wielokulturowości, z drugiej zaś najważniejsze zjawiska, trendy i postaci. Obok Targów Książki w Lipsku i Frankfurcie, wystawy „documenta” w Kassel, Festiwalu Wagnerowskiego w Bayreuth, Zagłębia Ruhry jako Europejskiej Stolicy Kultury w 2010 roku przedstawione zostaną m.in.: Tokio Hotel, niemieckie szlagiery jako odpowiednik disco polo czy produkcje telewizyjne takie jak „Rolnik szuka żony” czy „Poszukiwana synowa”, gdyż znajomość popkultury pozwoli uzyskać wgląd w powszechne praktyki kulturalne społeczeństwa niemieckiego.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona polsko-niemieckim stosunkom kulturalnym, zarówno jako obszaru porozumienia, jak i kontrowersji, których najlepszym przykładem jest problematyka zwrotu dóbr kultury. Jest to pełna zwrotów akcji opowieść o tym, jak dar Gierka dla Honeckera przyczynił się do rozwiązania zagadki uznanych za zaginione zbiorów „Berlinki”.

Będzie to podróż po niemieckiej kulturze, w której poznają Państwo odpowiedzi na m.in. takie pytania: Kto zafoliował Reichstag? Co się stało z Pałacem Republiki? Czy Kamelle to wielbłądy? Który muzyk groził niemieckim politykom? Co przedstawiają obrazy Anselma Kiefera? O czym opowiada książka Charlotte Roche „Wilgotne miejsca”?

 

Fundacje na rzecz nauki i polityki

 

Zajęcia z przedmiotu mają na celu zapoznanie studenta z możliwościami działania fundacji. W związku z tym jednym z podstawowych zadań będzie analiza statutów poszczególnych fundacji pod kątem możliwości i przydatności wykorzystania ich w kierunku osiągnięcia założonego celu. Podczas zajęć, znając cele i możliwości konkretnie wybranej fundacji, student będzie mógł je praktycznie wykorzystać do sformułowania wniosku o pomoc w realizacji wypracowanego planu badawczego. Zajęcia praktyczne poprzedzać będzie poznanie fundacji polskich i europejskich, w tym szczególnie niemieckich, cieszących się dużym powodzeniem w Polsce i posiadającym duże możliwości realizacji wniosków. Szczególny nacisk podczas zajęć będzie położony na możliwości, jakie w poszukiwaniu właściwej fundacji stwarza Internet w zakresie informacji, celów i kierunków działania, pobrania wniosku, jego rejestracji, śledzenia realizacji.


Polityka bezpieczeństwa Niemiec


Program przedmiotu obejmuje różne tematy dotyczące kształtowania się polityki bezpieczeństwa Niemiec oraz rozwoju niemieckich sił zbrojnych – Bundeswehry w XX i XXI wieku. W programie przedmiotu znalazły się następujące zagadnienia szczegółowe: historia i remilitaryzacja Republiki Federalnej Niemiec po II wojnie światowej; zadania, struktura i rozwój Bundeswehry; zjednoczenie Niemiec a Bundeswehra; rola Niemiec w NATO, Unii Europejskiej, ONZ i OBWE; stanowisko Niemiec wobec kryzysu jugosłowiańskiego w latach 90. XX wieku; Niemcy wobec problemu terroryzmu międzynarodowego po 11 września 2001 roku. Studenci poznają również zagadnienia dotyczące nawiązania oraz rozwoju polsko-niemieckiej współpracy politycznej i wojskowej po 1989 roku. Szczegółowej analizie zostanie poddane stanowisko Niemiec wobec nowego porządku międzynarodowego w XXI wieku. Dotyczy to m.in. działań Niemiec w trakcie misji i operacji międzynarodowych w różnych częściach świata (Afganistan, Kosowo, Bośnia i Hercegowina, Morze Śródziemne, Afryka – kontynent i tzw. Róg Afryki).